Generalforsamling – afholdt tirsdag den 1. maj

Tirsdag den 1. maj afholdte Lyseng Taekwondo den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

I det efterfølgende er opsummeret de gennemgåede punkter:

1) Valg af dirigent – Flemming Busk valgt som dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning – Formanden (Flemming Busk) aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik regnskabet for 2017. Der var ingen spørgsmål.
4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering – Kassereren (Pia Mønsted) gennemgik budgettet for 2018. Der var ingen spørgsmål.
5) Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens indstilling om at fastholde kontingent på nuværende niveau.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører. Flemming Busk og Lotte Skriver var på valg – begge genopstillede, og blev valgt enstemmigt. Der var ligeledes valg til bestyrelsessuppleant og ungerepræsentant – ingen stillede op.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Sigmundur Hyllestad blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt revisorsuppleant, da ingen stillede op.
9) Eventuelt.

Herefter afsluttede dirigenten med at takke for en god generalforsamling.

Der udarbejdes efterfølgende en referat som indsættes i mappe med generalforsamlings- og bestyrelsesmødereferater.